توفان
  • تکنیک طوفان فکری

    تکنیک طوفان فکری یا تکنیک بارش فکری (brainstorming) را برای نخستین بار دکتر الکس آزبورن (Alex Faickney Os ...

    تکنیک طوفان فکری یا تکنیک بارش فکری (brainstorming) را برای نخستین بار دکتر الکس آزبورن (Alex Faickney Osborn) ابداع کرد. این تکنیک را به اسامی مختلف مانند بارش افکار، طوفان فکری، توفان ذهنی و ... نیز ...

    بیشتر بخوانید