7 سالگی
  • مرحله عملیات محسوس

        در سه مطلب پیشین با عناوین «عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی»، «کودکان در مرحله حسی حرکتی چ ...

        در سه مطلب پیشین با عناوین «عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی»، «کودکان در مرحله حسی حرکتی چگونه فکر می‌کنند؟» و «مرحله پیش عملیاتی، دومین مرحله رشد ذهنی کودکان»، با توجه به دیدگاه پیاژه، ...

    بیشتر بخوانید