کودکان توانمندتر از آن هستند که ما فکر می‌کنیم!

  کودکان توانمند آفریده می‌شوند! کودکان توانمند آفریده می‌شوند و به‌طور ذاتی توانایی‌های خارق‌العاده‌ای دارند....ادامه