تمرین شماره ۱۲: جهت جغرافیایی

حروف این فلش جهت جغرافیایی جنوب به شمال را نشان می‌دهد. می‌خواهیم با تغییری جزیی...ادامه