برگزاری کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

چرا خلاقیت و نوآوری؟ چه ضرورتی دارد که فرد خلاقی باشیم؟

 Rasoul Omid

...ادامه