تمرین شماره ۱۶- اندازه طول ماهی چقدر است؟

روزی ماهیگیری ماهی بزرگی صید کرده بود و میخواست طول آن را اندازه بگیرد، ولی...ادامه

1 دیدگاه