مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی