کارگاه آموزشی «خلق و توسعه ایده و بکارگیری روش های ابتکاری»