با خلاقیت، متفاوت بیندیشید، متفاوت عمل کنید و متفاوت زندگی کنید!

اگه فکر می‌کنید که عنوان این «گپ و گفت» یعنی « با خلاقیت، متفاوت بیندیشید،...ادامه