تمرین شماره ۲: مربعهای رنگی

در دو مربع رنگی شماره ۱ و ۲، همانند نمونه روبرو، دو نقطه سبز را...ادامه

2 دیدگاه