تمرین شماره ۱۹: معادله درست

چگونه می‌توان با جابجایی فقط یک خط در هر یک از معادله های نادرست زیر...ادامه