تمرین شماره ۹: کامل کنید

جای خالی را کامل کنید! با توجه به اعداد ۳ مربع، چه عددی را در...ادامه

1 دیدگاه