ایده پردازی یکی از مهمترین روشهای رسیدن به خلاقیت و نوآوری است.