آیا حلقه های زنجیر شرکت تان محکم است؟!

2- چه کسانی مشتری محصول شما هستند؟