آیا با آموزش می‌توان رشد شناختی کودکان را تسریع کرد؟

cognitive-development

 
مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی