آیا حلقه های زنجیر شرکت تان محکم است؟!

2- چه کسانی مشتری محصول شما هستند؟

آیا حلقه های زنجیر شرکت تان محکم است؟! (۱)

 1- چه محصولی تولید می کنید؟