مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی

 
مرحله «پیش عملیاتی» دومین مرحله رشد ذهنی کودکان

 

 

3 دیدگاه