جدید (GA4)

بایگانی برچسب: مرحله

مرحله عملیات صوری
مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی

 
پیش عملیاتی
مرحله «پیش عملیاتی» دومین مرحله رشد ذهنی کودکان

 

 

3 دیدگاه