بایگانی برچسب: پیاژه

مرحله عملیات محسوس
مرحله عملیات محسوس

 

آیا با آموزش می‌توان رشد شناختی کودکان را تسریع کرد؟

cognitive-development

 
مرحله عملیات صوری
مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی

 
پیش عملیاتی
مرحله «پیش عملیاتی» دومین مرحله رشد ذهنی کودکان

 

 

3 دیدگاه

مرحله حسی حرکتی
کودکان در مرحله حسی حرکتی چگونه فکر می‌کنند؟