PMI
  • تکنیک PMI

    تکنیک PMI چیست؟ هریک از ما قالب‌ها و الگوهای ذهنی خاصی داریم و به طور ناخودآگاه به این قالب‌ها گرایش داری ...

    تکنیک PMI چیست؟ هریک از ما قالب‌ها و الگوهای ذهنی خاصی داریم و به طور ناخودآگاه به این قالب‌ها گرایش داریم. گرچه به طور ارادی می‌توانیم توجه خود را کنترل کنیم و فراتر از قالب‌های ذهنی‌مان فکر کنیم. وظ ...

    بیشتر بخوانید