تمرین شماره ۱۷: جایگاه حروف

جایگاه ۴ حرف بعدی (ج، چ، ح و خ) را مشخص کنید (رو یا زیر...ادامه