کارهای روزانه خود را لیست کنید

هر شب قبل از خواب کارهای روزانه فردا را لیست کنید. با این کار ضمن...ادامه