برگزاری کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

کارگاه آموزشی «خلق و توسعه ایده و بکارگیری روش های ابتکاری»