بایگانی برچسب: formal operation stage

مرحله عملیات صوری
مرحله عملیات صوری دروازه ورود کودکان به دنیای بزرگسالی